Algemene ledenvergadering 2014

algemene ledenvergadering

Tijdens de bijeenkomst over BIM en GIS interoperability op 24 april, is tevens de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hieronder treft een kort verslag daarvan aan:

Financien 2013
Voorzitter Ruud van Tongeren opende de ALV met een korte terugblik naar de activiteiten in 2013. Vervolgens werden de financien van 2013 toegelicht. De kascommisie heeft bij de betonvereniging de financien gecontroleerd een akkoord bevonden. De kascommisie steld dan ook voor om de Pennigmeeste en bestuur een decharge over 2013 te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord

Financien 2014
Na een toelichting op de begroting van 2014 gaat de ALV ook akkoord met de begroting

Ledenbestand en contributie
Verheugd wordt geconstateerd dat de sterke daling van het aantal leden een halt is toegeroepen. Was op 1 januari 2013 het ledenaantal 156 het is nu al 160. De opzeggingen en aanmeldingen zijn redelijk in evenwicht. Ruud sprak de hoop uit dat dit het begin is van een stijging van het aantal leden. Ook is er geen noodzaak om leden te royeren dit jaar.
Het bestuur stelt voort om de contributie niet te verhogen waarmee de ALV akkoord gaat

Bestuur
Conform de afspraken binnen het bestuur wat ook in de nieuwsbrief is verwoord stellen de zittende bestuursleden zich niet meer herkiesbaar met uitzondering van de penning meester.
De ALV gaat akkoord met de herbenoeming van Frens Pries als penningmeester en met de benoeming van Maarten Slee, Bas van Loenen en Léon van Berlo als nieuwe bestuursleden.
Met een kort persoonlijk woord en een mooie bos bloemen wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden Nico Ruikes, Edwin Dado en Bastiaan de Bevere. Mert een luid applaus dank de ALV deze mensen voor hun jarenlange inzet

Rondvraag
Aan Stumico wordt gevraagd om niet alleen aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen maar zo af en toe ook aandacht te besteden aan de problemen die zich nog op de werkvloer voordoen. Een voorbeeld is dat je bij elk project weer moet gaan kijken hoe je met elkaar samenwerkt en elke keer maar weer moet afwachten hoe dat loopt.
Het bestuur neemt deze tip dankbaar over
Klik hier voor de presentatie

Sponsoren van Stumico